INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MIX ELŻBIETA, KRZYSZTOF ŚWIEBODA, UL. GÓRALSKA 48, 59-700 BOLESŁAWIEC, NIP: 6121609329, który jest właścicielem Hotelu Chrobrego 9.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: info@hotelchrobrego9.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Korzystając z usług naszego Hotelu Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach:

– zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel (np. rezerwacji przyjęcia okolicznościowego w naszej restauracji- wesela, chrzciny, uroczyste obiady itp.). Podstawa prawna art.6 ust.1 lit.b RODO,

 

Jak również:

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– archiwizacji informacji w przypadku konieczności obowiązku wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

– finansowych, które polegają na konieczności rozliczania kosztów Pani/Pana pobytu w Hotelu przez naszą księgowość, w tym wystawiania dokumentów księgowych,

– statystycznych, badania Pani/Pana zadowolenia z naszej usługi, analitycznych- polegających na dopasowywaniu naszych usług do potrzeb klientów, obsługi reklamacji i zgłoszeń,

– na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług,

– ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie Hotelu, wyłącznie w częściach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, recepcja, restauracja itp.). Stosowanie monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Gości oraz innych osób przebywających na jego terenie, jak również ochrony mienia.

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO)

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy następujące dane, które Panią/Pana dotyczą – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o miejscu zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia, możemy zbierać również finansowe dane identyfikujące ( dane karty kredytowej/ debetowej).

 

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

– cały okres obowiązywania umowy o usługi hotelarskie lub innej umowy zawartej na życzenie Gościa, a po tym czasie  do czasu przedawnienia roszczeń z jej tytułu- maksymalnie przez 10 lat,

-utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,

– przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu,

-przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług- do czasu wniesienia sprzeciwu,

– przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

 

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:

-firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT Hotelu( dostawcą Zintegrowanych Systemów Informatycznych LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486, Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829),

Dane te mogą być również ujawniane następującym kategoriom odbiorców: kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędom skarbowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

 1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
 3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 5. sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).
 6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej:  info@hotelchrobrego9.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail :  info@hotelchrobrego9.plkrótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych.

Aby skorzystać z naszych usług i zawrzeć z nami umowę musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe, gdyż jest to warunek jej zawarcia. Konieczność podania danych jest również wymogiem ustawowym (np. przy dokumentacji sprzedaży dokonanej fakturą VAT). Jeśli nie będzie chciała Pani/Pan ich podać możemy odmówić zawarcia umowy.

 

Podmioty, które przekazały nam Pani/ Pana dane osobowe.

Jeśli dane nie zostały przekazane nam osobiście przez Panią/ Pana, to dane mogliśmy otrzymać od biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, przez który dokonaliście Państwo rezerwacji.

Współpracujemy z następującymi portalami pośredniczącymi w rezerwacjach noclegów on-line: booking.com, HRS.com, CiH, eHoliday.pl, Expedia.com, Netmedia, PTQV.

Dane osobowe, które otrzymaliśmy od  innych podmiotów to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, pesel.

Szczegółowe informacje na temat konkretnego podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane można uzyskać w recepcji hotelu lub pod adresem –  www.hotelchrobrego9.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

(FORMULARZ KONTAKTOWY)

 

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MIX ELŻBIETA, KRZYSZTOF ŚWIEBODA, UL. GÓRALSKA 48, 59-700 BOLESŁAWIEC, NIP: 6121609329, który jest właścicielem Hotelu Chrobrego 9.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:  info@hotelchrobrego9.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Po wypełnieniu formularza kontaktowego zawartego na stronie interentowej hotelu, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na pytania przesłane w treści wiadomości. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

Ponadto, z uwagi na treść Państwa wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy, Państwa dane będziemy mogli przetwarzać w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy następujące dane, które Panią/Pana dotyczą – imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

-niezbędny do obsługi treści przesłanej do nas wiadomości, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy,

-przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane te mogą zostać udostępnione firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT Hotelu, z którymi administrator zawarł odrębne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (dostawcą Zintegrowanych Systemów Informatycznych LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486, Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829),

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

 1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
 3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 5. sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).
 6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej:  info@hotelchrobrego9.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail :  info@hotelchrobrego9.pl krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest zupełnie dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić nam skontaktowanie się z Państwem i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 

INFORMACJA

 DLA PRACOWNIKÓW,  WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PRAKTYKANTÓW, KANDYDATÓW DO PRACY

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO , pragniemy Panią/ Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MIX ELŻBIETA, KRZYSZTOF ŚWIEBODA, UL. GÓRALSKA 48, 59-700 BOLESŁAWIEC, NIP: 6121609329, który jest właścicielem Hotelu Chrobrego 9.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:  info@hotelchrobrego9.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

– zawarcia i wykonania zawartej między nami umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, zlecenia itp), tj. prowadzenia akt pracowniczych, rozliczania listy płac, wypłaty wynagrodzeń, rozliczania zwolnień lekarskich i zasiłków, przygotowywania umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzeń umów, świadectw pracy, rozliczania i wysyłania PIT (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.b RODO). Podanie tych danych w tym celu jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

-rekrutacji kandydatów do pracy (na różnych podstawach zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, praktyki), na podstawie Pani/ Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.a RODO). Podanie danych w tym celu jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

-w związku z obowiązkiem prawnym spoczywającym na administratorze danych osobowych jako pracodawcy, a wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, tj. archiwizacja akt pracowniczych i dokumentów związanych z zatrudnieniem, kadrowo-księgowych, realizacji świadczeń dodatkowych dla pracowników i ich rodzin, ochrony ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy- wynikających w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1988r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.c RODO). Podanie danych w tym celu jest warunkiem zawarcia umowy, wymogiem umownym oraz wymogiem ustawowym.

– ponadto, dane osobowe  mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie zakładu pracy- Hotelu. Stosowanie monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na jego terenie,  jak również ochrony mienia. Przetwarzanie danych w tym celu jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO).

Jeżeli wynika to z obowiązku prawnego, spoczywającego na administratorze danych osobowych jako pracodawcy, możemy przetwarzać również Pani/Pana dane osobowe szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO. Taki obowiązek prawny pracodawcy może wynikać w konkretnym przypadku m.in. z art. 57 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia zdrowotnego w razie choroby i macierzyństwa, art. 185 Kodeksu Pracy w zakresie informacji dotyczącej ciąży pracownicy i innych.

Danymi szczególnej kategorii są w szczególności dane dotyczące zdrowia lub dane biometryczne.

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 22KP przetwarzamy Pani/ Pana: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, nr PESEL oraz inne dane osobowe pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Czas przez jaki przetwarzamy dane.

Dane osobowe przetwarzane w związku:

– ze stosunkiem pracy (w aktach pracowniczych) będziemy przetwarzali maksymalnie przez 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Obowiązek czasu przechowywania danych przez podany okres wynika m.in. z art. 125a ust.4 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– z zatrudnieniem na umowach cywilnoprawnych, dotyczące wykonywania umowy oraz dane współpracowników będziemy przetwarzać przez czas wskazany w odrębnych przepisach obowiązującego prawa- maksymalnie przez okres 10 lat,

– niezbędne do wystawienia faktury oraz dokumentów księgowych będziemy przetwarzać przez okres 5 lat, licząc od końca okresu podatkowego,

– na potrzeby rekrutacji – 2 lata od momentu aplikowania na dane stanowisko,

– przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

 

Podmioty, którym możemy udostępniać dane.

Dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (dostawcą Zintegrowanych Systemów Informatycznych LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486, Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829).

A także następującym kategoriom odbiorców: ZUS, urzędy skarbowe, podmioty współpracujące w celu zapewnienia świadczeń z ZFŚS, podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratury).

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
 3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 5. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu należy podać nam powód ( szczególną sytuację), przez który Pani/Pana zdaniem musimy zaprzestać przetwarzania  danych. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane na tej podstawie prawnej, przez przesłanie oświadczenia na adres:  info@hotelchrobrego9.pl, w którym wystarczy wskazać, że cofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub można zwrócić się do nas, po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych, wskazanego przez Panią/Pana.
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/Pan w Internecie na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może powodować odmowę zawarcia umowy.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DLA GOŚCI HOTELU ORAZ OSÓB NAGRANYCH I UTRWALONYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY

 

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MIX ELŻBIETA, KRZYSZTOF ŚWIEBODA, UL. GÓRALSKA 48, 59-700 BOLESŁAWIEC, NIP: 6121609329, który jest właścicielem Hotelu Chrobrego 9.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:  info@hotelchrobrego9.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

W przypadku wejścia na teren naszego hotelu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i informacji,

-udzielenia odpowiedzi na żądania, prośby oraz wnioski.

Podstawą przetwarzania danych w powyższych celach może być konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na hotelu, który może wynikać m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

Podstawą przetwarzania tych danych może być również prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Zakres przetwarzanych danych.

We wskazanych powyżej celach możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, PESEL, dokument tożsamości oraz Państwa wizerunek.

Czas przetwarzania danych.

Okres przechowywania Państwa danych może być w konkretnych przypadkach uzależniony od przepisów prawa, które określają konieczność przechowywania danych przez wskazany w nich czas. Przechowywanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu administrtora danych osobowych może trwać przez cały czas istnienia tego interesu.

– przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:

-podmiotom , z którymi możemy współpracować w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia  i informacji,

-firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT Hotelu( dostawcą Zintegrowanych Systemów Informatycznych LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486, Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829),

Dane te mogą być również ujawniane następującym kategoriom odbiorców: kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury, komornicy), urzędom skarbowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

 1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
 3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 5. sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).
 6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: info@hotelchrobrego9.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail :  info@hotelchrobrego9.pl krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach może być wymogiem ustawowym lub umownym.

Jeśli nie podacie Państwo swoich danych w tych celach, może się to wiązać z brakiem możliwości wejścia na teren hotelu, poproszenie o opuszczenie hotelu lub brakiem możliwości zrealizowania Państwa żądania, prośby lub wniosku.