REGULAMIN HOTELU  z dnia 01.03.2019

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie pobytu.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.
 4. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 5. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego  lub odwiedzających go osób.
 6. Dzieci małoletnie poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącej Gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 8. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa je przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zniszczy.
 10. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 poz.957) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W przypadku  naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dearomatyzacji pomieszczeń, które zostaną doliczone do rachunku hotelowego.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek i żelazek, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie w recepcji hotelu niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez hotel usługach. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez hotel.
 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług  osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.